top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesine İlişkin Uygulamada Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi - 2

Güncelleme tarihi: 4 Şub


4735 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesine İlişkin Uygulamada Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi
4735 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi


13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (“Esaslar”) yürürlüğe konulmasına dair 12 Mayıs 2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) yayımlanmıştır.


Kamu İhale Kurumu tarafından, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ıncı maddesinin uygulanmasına ilişkin 08.06.2022 tarihli 2022/DK.D-200 sayılı düzenleyici kurul kararı yayımlanmıştır. Karar kısa başlıklar halinde aşağıdaki gibi özetlenmiştir:


375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20’nci Maddesi Kapsamında Aldığı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Sözleşmelerde Ek Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?


İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri, doğrudan veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20’nci maddesi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapmaktadırlar.


Bu alımlar, 4734 sayılı Kanundan istisna tutulmuştur. Dolayısıyla, söz konusu alımlara ilişkin olarak 4735 sayılı Kanunun Geçici 5’inci maddesi kapsamında ek fiyat farkı hesaplanabilmesi için, Esasların 11’inci maddesi doğrultusunda; tarafların karşılıklı olarak ek fiyat farkı verilmesi konusunda anlaşmaları gerekmektedir.

Ayrıca, yüklenici konumundaki idarenin 13.06.2022 tarihine kadar alımı yapan idareye yazılı olarak başvuruda bulunması zorunludur.


13.05.2022 Tarihinden Önce Sözleşmenin Feshedilmesi Konusunda Yapılan Yüklenici Başvuruları ve Bu Başvurular Üzerine İdarelerce Alınan Fesih Kararları Geçerli midir?


Esasların yürürlüğe girdiği tarih olan 13.05.2022 tarihinden önce yüklenici tarafından Geçici Madde 6 kapsamında sözleşmenin feshine ilişkin yüklenici tarafından idareye yapılan başvurular, sözleşmenin feshi için gerekli şartlar oluştuysa geçerlidir.


Benzer şekilde, bu tür başvurular üzerine idarelerce alınan sözleşmenin feshi kararları da geçerli sayılacaktır.


Süre Uzatımının Tespitinde, Gerçekleştirilemeyen İşler Bakımından Yüklenici Kusurunun Bulunup Bulunmamasının veya Hakediş Düzenlenip Düzenlenmemesi Dikkate Alınır mı?


Süre uzatımının tespit edilebilmesi için idare tarafından öncelikle iş programına göre 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerekirken herhangi bir sebeple gerçekleştirilemeyen imalatlar tespit edilmelidir.


Ardından gerçekleştirilemeyen iş miktarının bu tarihler arasındaki günlük iş miktarına bölünmesiyle verilecek ek süre tespit edilir.


Süre uzatımı kararına esas olacak imalatların gerçekleştirilmemesinde yüklenici kusurunun bulunup bulunmaması yahut söz konusu imalatların hakedişe bağlanıp bağlanmaması süre uzatımı tespitinde dikkate alınmayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki; 01.01.2022 tarihinden önce işin süresi sona eren ancak bu tarihten sonra cezalı çalışılan işlerde süre uzatımı verilemez.


Av. Zülal BULUT

Deniz KARADUMAN

コメント


bottom of page