top of page
 • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Beşeri Tıbbi Ürünler Kapsamında Sağlık Market ve Çerçeve Anlaşmada Dikkat Edilmesi Gereken NoktalarSağlık Market Nedir?


Sağlık market, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duydukları tıbbi sarf, ilaç ve tıbbi cihazların Devlet Malzeme Ofisi tarafından gerçekleştirilerek alım yöntemleriyle tedarik edilmesidir.


İhtiyaç duyulan ürünler Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda uygulanacak elektronik ihale yöntemi ile karşılanmaktadır. Sağlık Market hizmeti kapsamındaki başvuru, değerlendirme, tedarik ve teslimat süreçlerinin tamamı online gerçekleşmektedir.


Yapılan işlemler Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülmektedir.


Tedarik İş Birliği Protokolü ile

 • Teminde sıkıntı yaşanan ürünler için alternatif sağlamak

 • Tek merkezden alım ile zaman ve işgücü tasarrufu sağlamak

 • İlaç ve tıbbi sarf malzemelere uygun fiyatla ve hızla erişim sağlamak

amaçlanmaktadır.


2021 yılı itibariyle Sağlık Markette 15452 adet ürün, Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi’nde ise 5162 adet ürün bulunmaktadır.


Çerçeve Anlaşma Nedir?


Sağlık Markete dahil olunması DMO ile tedarikçi arasında imzalanacak çerçeve anlaşma ile gerçekleşmektedir. Çerçeve anlaşmayla öncelikle sağlık markete dahil olunmakta ve daha sonra ihale süreçlerine katılım sağlanabilmektedir.


Çerçeve anlaşma, Sağlık Markette yayınlanması kararlaştırılan ürünün/ürünlerin, anlaşma süresi boyunca yapılacak olan e-ihalelerde uhdesinde kalması ya da müşterinin talebi doğrultusunda doğrudan sipariş verilmesi halinde tedarikçiden satın alınmasını, tedarikçinin de söz konusu ürünü/ürünleri, bu anlaşma hükümleri dâhilinde DMO talebine bağlı olarak, satmasını içeren karşılıklı taahhütlerdir.


Tedarikçiler, Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması imzalamak veya mevcut anlaşmaları kapsamına ürün ilave etmek amacıyla DMO web sitesi üzerinden her zaman başvuruda bulunabilecektir.


1. Çerçeve Anlaşma ile Sağlık Markete Dahil Olma Aşamasında Tedarikçilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar


Sağlık Markete dahil olmak isteyen satıcıların sağlık market kapsamında gerçekleşecek ihalelere katılmadan önce mutlaka aşağıda sayılan hususları dikkate alması gerekmektedir.

 • Tedarikçi tarafından sunulan ve Sağlık Market kapsamında alınacak ürünler (radyofarmasötikler hariç); T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan “Detaylı İlaç Fiyat Listesinde” aktif olarak yer almalı ve Sağlık Bakanlığı imal/ithal ruhsatı/izni olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılmış genelge ve tüzüklere uygun olmalıdır.

 • Yetkili satıcı konumundaki firmalar, aynı jenerik kodunda yer almamak kaydıyla birden fazla üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) firmanın il düzeyinde yetkili satıcısı olarak başvurabilecektir.

 • Sağlık marketin belki de en çok dikkat çeken konusu Sağlık Markette yer almak üzere başvuruda bulunacak olan firmaların ürünlerini, kendilerinin belirleyeceği iller için (Radyofarmasötikler hariç) teklif edebilecek olmalarıdır. Ancak gerek görülmesi halinde bölge veya ülke genelinde ürün temini için yapılacak olan e-ihalelerde, bölge veya ülke genelinde satış yetkisi aranacağı unutulmamalıdır.

 • Sağlık markette tüm ihale süreci online olarak gerçekleştirilmekte olup, “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması ve e-fatura uygulamasına dahil olması gerekmektedir.

Sağlık Markete dahil olma sürecinde başvuruda bulunanlar hakkında, Kamu İhale Kanununda isteklilere ilişkin ihaleye katılmada yeterlilik şartlarına benzer değerlendirmeler yapılmaktadır. Ancak bu değerlendirme her ihale öncesinde değil çerçeve anlaşma imzalama aşamasında yapılmaktadır. Bu kapsamda başvuruda bulunanların sağlaması gereken koşullar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • Anlaşma başvurusunda bulunacak firmanın veya ortaklarının DMO’ya muaccel hale gelmiş borcunun olmaması gerekmektedir.

 • Firmanın Ticaret veya Sanayi Odası tarafından müracaat tarihi itibari ile mesleki faaliyetten men edilmemiş olması gerekmektedir.

 • Sağlık Markette yer alması uygun görülen firmaların, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı hususlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Firmalar, bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek nitelikte yasak fiil ve davranışta bulunamazlar.

 • Anlaşma imzalanması aşamasında firmanın kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sigorta prim ve vergi borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

2. Sağlık Markete Dahil Olunabilmesi İçin Gerekli Belgeler


Başvurular DMO web sitesi (www.dmo.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olup, firmaların gerekli bilgi ve belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.


«Tek Yetkili Satıcı» olarak başvuru yapılması durumunda,

 • TİTCK kayıtlarında «Ecza Deposu» olarak kayıtlı olunması kaydıyla T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili olduğunu gösterir Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi,

 • Sağlık Market kapsamında yapılacak satınalmalarda yetkiyi veren firmanın ürünleri için, jenerik koduna göre il (radyofarmasötikler için ülke) düzeyinde tek yetkili satıcı olduğunu gösterir belgenin

Sunulması gerekmektedir.

 • İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş durumda olmadıklarına dair belgenin sunulması gerekmektedir.

 • Teklif edilecek beşeri tıbbi ürünlere ilişkin olarak “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar”da belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir.

 • Sağlık Market ile gerçekleştirilecek olan alımlarda %15 oranında fiyat avantajı sağlanacaktır. Bu durumda olması halinde yerli malı belgesinin sunulması gerekmektedir.

 • Teklif edilecek ürünler için belirtilen sayıda ve formata uygun fotoğrafların sunulması gerekmektedir.

 • Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak kullanımına ve satışına ilişkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgelerin sunulması gerekmektedir.

3. Çerçeve Anlaşma İmzalama Davet Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler


Başvurusu uygun görülenler yüklemiş oldukları belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini aşağıdaki belgeler ile birlikte anlaşmaya davet edildiği sırada tevdi etmek zorundadır.


Sağlık Market kapsamında yer alan ürünlerle ilgili zorunlu ya da gerektiğinde istenebilecek olan belgeler “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar” kısmında belirtilmiş olup, DMO ya da müşteri gerektiğinde istenebilecek olan belgeleri her zaman tedarikçiden talep etme hakkına sahiptir.

 • Başvurucular tarafından sunulması gereken temsil belgeleri aşağıdaki gibidir;

- Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin müstenidatın da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.

- Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi.

- Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

 • Anlaşma imzalanma aşamasında 100.000 TL tutarında kati ve 3 yıl süreli teminat mektubunun sunulması gerekmektedir.

 • Firmaya ilişkin iletişim, ortaklık ve diğer gerekli bilgilerin yer aldığı Tedarikçi Formunun sunulması gerekmektedir.

 • Başvuruda bulunulan ürünlere ilişkin çerçeve anlaşma için gerekli olan bilgi ve taahhütleri içeren Ürün Formunun sunulması gerekmektedir.

 • Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması" imzalayacak olan firmanın e-ihalelere e-teklif verecek olan yetkilisine ait bilgilerin yer aldığı E-Teklif Yetkilisi Bildirim Formunun sunulması gerekmektedir.

 • Adli sicil Kaydının sunulması gerekmektedir.

4. Çerçeve Anlaşma İmzalama Süresi


DMO tarafından KEP adresine gönderilen davet yazısının elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonundaki bildirim tarihinden itibaren gerekli işlemleri tamamlayarak 10 gün içerisinde anlaşmayı imzalamak zorundadır.[1]


Örneğin; 10.03.2021 tarihinde KEP adresine gönderilen davet yazısı 15.03.2021 tarihinde tebliğ edilmiş sayılacak ve 25.03.2021 tarihine kadar anlaşmanın imzalanması gerekecektir.


Aksi takdirde firmanın başvurusu reddedilecek olup, davet tarihinden itibaren 3 ay boyunca yapacak olduğu başvurular da kabul edilmeyecektir.


5. Çerçeve Anlaşma Kaç Yıl Süre İle Geçerlidir?


Çerçeve anlaşma, imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.


Ancak bu süre uzatılabilir. Bunun için tedarikçi;

 • Anlaşmanın sona ermesinden önceki 30 gün içerisinde DMO’ya talepte bulunmalıdır.

 • Bu talep DMO tarafından da uygun görülür ise, anlaşma takvim yılının sonunda kadar uzayacaktır.

Tedarikçiler tarafından yapılacak ilk başvuru sonrasında, sözleşme bitiminden önce 15 gün önceden DMO ya da tedarikçi talepte bulunmadıkça, anlaşmanın süresi birer takvim yılı olmak kaydıyla kendiliğinden uzayacaktır.


Dolayısıyla tedarikçi ya da DMO tarafından 15 gün önceden bildirimde bulunulması halinde anlaşma süresini sona erdirilebilecektir. Ancak 2 halde anlaşma süresini sona erdirmek için tedarikçi tarafından başvuru yapılamaz:

 • Eğer belirli bir süreli ürün teminin sağlanması halinde - örneğin tedarikçi 6 ay boyunca ürün temini sağlanacak ise- ya da

 • Doğrudan sipariş taahhüdü devam eden ürünler için anlaşmanın sona ermesi için başvuruda bulunulamaz.

6. Tedarikçi Çerçeve Anlaşma Kapsamına Yeni Ürün İlave Edilmesini Talep Edebilir mi? Ya da Anlaşma Kapsamındaki Ürünün Çıkarılmasını Talep Edebilir mi?


Tedarikçi anlaşma süresi içerisinde, bu anlaşma kapsamına yeni ürün ilave edilmesi talebinde bulunabilecektir. Tedarikçi bu talebini, tedarikçi sayfasından -yeni ürün talep listesi- sekmesinden gerçekleştirebilecektir.


Tedarikçi anlaşmaya yeni ürün ilave edebilmekle birlikte, anlaşma kapsamındaki ürünün çıkarılması da yine sayfadan talep edilebilecektir. Ancak tedarikçinin bu talebini,


 • Müşterilerin taleplerinin toplandığı ve

 • E-ihale sürecinin devam ettiği dönemler dışında iletmesi gerekmektedir.

Bu talebi müteakip ilk iş gününde ilgili ürün, anlaşma kapsamından çıkarılacaktır. Ancak bu ürün çıkarıldığı tarihten itibaren 2 ay boyunca tekrar anlaşma kapsamında alınamaz.


Ayrıca;

 • Belli süreli ürün temini yapılıyorsa bu halde belirtilen süre boyunca ilgili ürünler anlaşma kapsamından çıkarılamaz.

 • Doğrudan siparişe konu olan ürünler ise üretimden kaldırılması dışında DMO tarafından uygun görülmediği sürece, doğrudan siparişe ilişkin taahhüt sona erene kadar anlaşma kapsamından çıkarılamaz.


7. Çerçeve Anlaşmaya Bağlı Alımlarda Yerli Malı Avantajı Uygulanır mı?


Çerçeve anlaşmaya bağlı olarak gerçekleştirilecek e-ihalelerde, Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ve güncel yerli malı belgesine sahip ürünler için %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.


Tedarikçi tarafından teklif edilen ürün yerli malı ise, %15 lik avantajdan faydalanabilmek için;

 • Tedarikçinin yerli malı belgesi güncel olmalı ve

 • Tedarikçi sayfasında yer almalıdır.

Eğer belge güncel değilse ya da tedarikçi sayfasında yer almıyorsa bu halde %15 fiyat avantajından yararlanılamayacaktır.


Örneğin; aynı ürünü temin edebilecek iki tedarikçinin ürünün de aynı fiyata sahip olması halinde, ihale aşamasında isteklilerin teklifi sıralanırken; yerli malı ürüne sahip olmayan tedarikçinin ürün fiyatı üzerine %15 eklenecek ve teklif sıralaması buna göre yapılacaktır.


8. Çerçeve Anlaşma Kapsamında Teminat Mektubu Sunulması Gerekli Midir?


Tedarikçi tarafından, çerçeve anlaşma hükümleriyle yüklendiği taahhütlerin bir garantisi olmak üzere 100.000 TL tutarında kesin ve 3 yıl süreli teminat verilmesi gerekmektedir.


5’inci başlıkta aktarıldığı üzere, çerçeve anlaşmanın süresinin uzatılması halinde;

 • Süre uzatımı yapıldıktan sonraki her Ocak ayı içerisinde en az 100.000-TL, en fazla 1.000.000-TL olmak üzere,

 • Bir önceki takvim yılı içerisinde bu anlaşma kapsamında DMO'ya yapılan toplam satışların %6’sı oranında kesin ve 3 yıl süreli teminat (bir önceki ile değiştirilmek ya da ek teminat alınmak suretiyle) verilmesi gerekmektedir.

Örneğin, anlaşma geçerlilik süresinin 2023’e uzatıldığı bir alımda; 2022’de de 1.000.000 TL’lik satış yapılmış ise, bu halde 60.000 TL’lik teminat mektubu sunulması gerekmektedir. Bu halde tedarikçi tarafından ilk verilen 100.000,00-TL’lik teminat iade alınarak 60.000 TL’lik teminat verilebilecektir.


Ya da anlaşma süresinin uzaması nedeni ile 120.000 TL’lik teminat verilmesi gerekiyor ise; bu halde 100.000 TL teminata ek 20.000 TL daha ek kesin teminat verilebilecektir.


Sonraki yıllarda çerçeve anlaşmaya bağlı ürünlerin satışlarının düşmesi halinde ise; tedarikçi tarafından talepte bulunularak teminat miktarı değiştirilebilecektir.


Verilen kesin teminatlar, tedarikçinin bu anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir borcu veya yükümlülüğünün olmaması kaydıyla iade edilecektir.


Ayrıca Kamu İhale mevzuatı ile benzer olarak, DMO tarafından alınan teminat mektupları da her ne suretle olursa olsun haczedilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacaktır.


9. Çerçeve Anlaşma Kapsamındaki Ürünlerin Teslim Yeri, Şekli ve Süresi


DMO birimince yüklenicinin KEP adresine ürün temini için bildirimde bulunulduğu tarih, sipariş tarihi olarak kabul edilir. Ürünün teslim süresi de bu tarih esas alınarak hesaplanacaktır.

 • Sipariş konusu ürünler, yüklenici tarafından sipariş mektubunda öngörülen yere/yerlere teslim edilir.

 • Ürün sipariş tarihini müteakip 30 gün içinde teslim edilecektir ve

 • Anlaşma ilanı ekindeki “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar” ına uygun olarak,

 • Etkin maddeleri, dozları ve farmasötik şekilleri ile birebir aynı olarak, teslim edilecektir.

 • Yüklenici sipariş konusu ürünlerin 'Mal Kabul Alanına' kadar taşınarak teslim edilmesinden sorumludur.

Ayrıca bir hüküm bulunmadıkça teknik özelliklere uygun olmayan ürünlerin uygun olanları ile değiştirilmesi için; son teslim tarihinden önce teslim edilmek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere tedarikçiye ikinci bir teslimat imkânı verilmektedir. Ancak bu durumda son teslim tarihinin geçmesi halinde anlaşmanın “Gecikme” maddesinde düzenlenen cezai yaptırımları uygulanacaktır.


10. Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Ürünlerin Geç Teslim Edilmesi Halinde Gecikme Cezası Uygulanır mı?


Tedarikçinin, teslimatta gecikme yaşaması halinde, Çerçeve Anlaşma’nın 13. maddesinde yer alan gecikmeye cezasına ilişkin hükümler uygulanacaktır:

 • Bu halde geç teslim edilen malzeme bedelinin; (K.D.V. hariç) binde 5’i oranında günlük gecikme cezası alınacaktır. Ancak alınacak gecikme cezası tutarı malın bedelini geçmeyecektir.

 • Gecikme süresi 10 günü aşar ise bu halde sipariş iptal edilecek ve ürün bedelinin % 5’i kadar ceza alınacaktır.

 • Gecikme süresi 10 günü aşmış ancak kısmi teslimat yapılmış ise, müşterinin talepte bulunması kaydıyla teslim edilen kısım için ödeme yapılacaktır. Teslim edilmeyen kısım için ise iptal edilen mal bedelinin % 5’i kadar ceza alınacaktır. Ayrıca DMO, teslim edilemeyen ürünü bir başka tedarikçiden daha yüksek bir fiyata temin edebiliyorsa, bu halde aradaki fiyat farkı tedarikçiden tahsil edilebilecektir.

 • Gecikme süresi 10 günü aşmış, ancak ürünlerin teslimatı da yapılmış ise bu halde sipariş iptal edilmez ancak ürün bedelinin % 5’i kadar ceza uygulanacaktır.

11. Tedarikçinin Ortalık Yapısında Meydana Gelen Değişikliği DMO’ya Bildirim Yükümlülüğü Var Mıdır?


Tedarikçi anlaşma süresi boyunca “Tedarikçi Formu” nda (EK-B) belirtmiş olduğu;

 • Ortaklarında, ortakların hisse oranlarında veya unvanında,

 • Şahıs şirketi olması halinde tedarikçinin ve ortaklarının, sermaye şirketi olması halinde ise tedarikçinin ve yarısından fazlasına sahip ortağının, gerçek veya tüzel kişi olmalarına göre; ortak oldukları şahıs şirketleri ile yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerinde,

herhangi bir değişiklik olması hallerinde söz konusu değişiklikleri en geç 15 gün içinde DMO'ya bildirmek zorundadır. Aksi halde tedarikçiye çerçeve anlaşmada öngörülen yaptırımlar uygulanabilecektir.


12. Tedarikçinin E-Teklif Yetkilisinde Meydana Gelen Değişikliği DMO’ya Bildirim Yükümlülüğü Var mıdır?


Tedarikçinin ortaklık yapısında meydana gelen değişikliği DMO’ya bildirmesinin yanında, aynı zamanda adına e-ihalelere, e-teklif vermeye yetkili kişinin bilgilerinde de değişiklik meydana gelmesi halinde DMO’ya bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu halde;

 • E-teklif yetkilisinin değişmesi,

 • Yetki süresinin sona ermesi veya

 • E-teklif yetkilisinin GSM numarasının kullanılamaz hale gelmesi ya da değişmesi gibi durumlarda tedarikçinin en kısa süre içerisinde tedarikçi sayfasından “E-teklif Yetkilisi" ni değiştirilmesi zorunludur.

Ancak müşteri taleplerine istinaden KEP üzerinden tedarikçiye e-ihaleye davet yazısı gelmiş olması halinde bu işlemleri yazının kendisine geldiği tarihi müteakip ilk işgünü sonuna kadar yapması gerekmekte olup, aksi takdirde e-ihaleye teklif vermemiş sayılacaktır.


13. Anlaşma Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi ve Anlaşmanın Feshi


Tedarikçinin,

 • “Ayıplı Mal” ile ilgili yükümlülüklerini aynı takvim yılı içerisinde üç defa yerine getirmemesi,

 • Çerçeve anlaşmanın; 12. maddesinde sayılan mücbir sebepler dışında mali acz içinde bulunması sebebiyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi veya bu durumun DMO tarafından tespit edilmesi,

 • İflas etmesi,

 • Anlaşma kapsamında belli süreli ürün temini için yapılan e-ihalelerde, belirtilen süre boyunca ürün karşılama taahhüdünü kendisine yapılan yazılı ikaza rağmen yerine getirmemesi,

 • Anlaşmanın diğer hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmemesi,

 • Sağlık Markette yer alma yeterliliğini taşımadığının anlaşılması veya aranan şartları sonradan yitirmesi halinde; anlaşması feshedilir. Ayrıca teminatı irat kaydedilir.

Anlaşma feshedildiği takdirde durum tedarikçiye yazılı olarak bildirilir. Anlaşması feshedilen tedarikçiden anlaşma feshi tarihinden itibaren bir yıl süre ile hiçbir usulle alım yapılmayacaktır.


Anlaşması feshedilen tüzel kişilerin;

 • Şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamından,

 • Sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklarından da fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle hiçbir usulle alım yapılmayacaktır.

Aynı zamanda, tüzel kişinin %50’den fazla hisseye sahip ortağının,

 • Bu şirket ortağının bir şahıs şirketinde ortak olması halinde bu şahıs şirketinden,

 • Sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketinden de aynı şekilde alım yapılmayacaktır.


14. Ürün Bedelinin Tedarikçi Tarafından Faturalandırılması ve DMO Tarafından Tedarikçiye Yapılacak Ödeme


Ürün bedeli; ilgili idari ve teknik hususlarında ayrıca belirtilmemesi halinde ürünün eksiksiz olarak teslim alındığının DMO'ya bildirilmesini müteakip, tedarikçi tarafından ibraz edilecek e-fatura karşılığında DMO usulleri dâhilinde 90 gün içinde ödeme yapılacaktır.


Tedarikçinin e-faturasını, müşteri dairenin ürünü eksiksiz olarak teslim aldığı tarihten itibaren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231’inci maddesinin 5’inci bendinde belirtilen süre içerisinde düzenlemesi gerekmektedir.


Ayrıca tedarikçinin düzenleyeceği e-faturada ve/veya sevk irsaliyesinde ilgili idari ve teknik hususlarında belirtilen bilgilerin yer alması zorunludur. Tedarikçi e-faturasının doğru eşleşmediğinin tespit edilerek geri ödeme yapılmaması halinde bu bedel tedarikçi tarafından karşılanacaktır. DMO'nun bu bedeli karşılaması durumunda yapılan tüm masraflar, tedarikçiye rücu edilebilecektir.


Av. Öykü Şanlı

Av. Zülal Bulut
Kaynaklar;

5. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

6. Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği

[1] (Bu süre zaruret halinde sona ermeden önce isteklinin talep etmesi ve durumun DMO tarafından kabulü halinde uzatılabilir.)

249 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page