top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen ek madde ile Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Söz konusu madde ile


  • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağı,

  • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı,

  • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacağı,

hüküm altına alınmıştır.


28 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği yayımlanmıştır. Anılı yönetmelik ile olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu kurulun görev ve yetkileri aşağıda verilmiştir.


  • Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

  • Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili denetim ve incelemeler yapmak veya yaptırmak. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını almak veya alınmasını sağlamak.

  • Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde idari para cezası kararı almak ve bu kararın uygulanmasını sağlamak.

Kurul şikâyet başvurusu üzerine veya resen denetim yapabilir. Bu denetimler sırasında yetkili idare tarafından, denetimin yapıldığı günden başlamak üzere on günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verileceği ve bu süreninde bir defaya mahsus olmak üzere 10 güne kadar uzatılabileceği düzenlenmiştir. Verilen süreler içinde savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere, üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı alınamayacağı ve uygulanamayacağı da düzenlenmiştir.


Kurul tarafından,


Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması yasağına aykırı hareket edenler için 10.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar,


Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler hakkında 50.000 TL’den 500.000 TL’ye kadar,


idari para cezası verileceği öngörülmüştür. Bu kapsamda verilen idari para cezalarının, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiği hususu da düzenlenmiştir.

Tahir Eren DEĞER

124 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page