top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’da Yapılan Değişiklikler


"4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6902)"[1](“Esaslar”) 07.03.2023 tarihli ve 32125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


İlgili Esaslar kapsamında öngörülen değişiklikler ile, özellikle süresi 365 takvim gününü aşan ve aşmayan hizmet alımlarında fiyat farkı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ve Sağlık Uygulama Tebliği (“SUT”)’nde yer verilen puan birimler üzerinden gerçekleştirilen ihaleler bakımından düzenlemeler yapılmıştır.


Esaslar, 17 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup; anılan tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esaslarının, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülmesi gerekmektedir.


Süresi 365 Takvim Gününü Aşan Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Ödenmesi Zorunlu mudur?


Hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekmektedir. Ancak ilgili Esaslar ile yapılan değişiklik kapsamında, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında, tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına dair bir düzenlemenin bulunması zorunlu tutulmuştur.


Süresi 365 Takvim Gününü Aşmayan Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Ödenmesi Zorunlu mudur?


Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşmayan ve ihale dokümanında personel sayısı belirlenerek haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı düzenlenen hizmet alımlarında ise, işçilik ücretindeki değişimden kaynaklı fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılması zorunlu tutulmuştur.


İşçilik dışındaki diğer girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenleme yapılabilmesi ise idarenin takdirine bırakılmıştır. Aynı şekilde, yine idarelerin takdirine bağlı olarak, tüm girdiler için fiyat farkı verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılması mümkündür.


Puan Birimi Üzerinden Sözleşmeye Bağlanan Teşhis ve Tedaviye Yönelik Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Nasıl Uygulanacaktır?


Esaslar ile yapılan değişiklik kapsamında, puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında, ilgili hizmetin uygulama ayındaki puanı ile ihale tarihindeki puan arasındaki farktan kaynaklanan fiyat değişimleri, fiyat farkı olarak ödenebilecek ya da kesilebilecektir.


Ancak SUT’nde ödemeye esas olarak belirlenen katsayının artırılması ya da azaltılmasından kaynaklı fiyat değişimleri için ayrıca fiyat farkı hesaplanmayacaktır.


Söz konusu hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısı belirlenerek haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağının düzenlenmesi halinde, işçilik ücretindeki değişimden kaynaklı olarak fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi gerekmektedir.


Av. Deniz KARADUMAN

Pelin YÜKSEL


[1] İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Comentarios


bottom of page