top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhale Genel Tebliği Değişiklikleri

Güncelleme tarihi: 3 Şub

Uygulamada Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi


Kamu İhale Genel Tebliği ile uygulamada oluşan tereddütlerin giderilmesi
Kamu İhale Genel Tebliği

Kamu İhale Genel Tebliği Değişiklikleri


29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır[1].


Yapılan değişiklikler kapsamında, Kamu İhale Kurumu’nun 30.11.2022 tarihli duyurusu[2] ile uyumlu olarak, bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği (“Tebliğ”) düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırmaya ilişkin değişiklikler, 13.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Bilişim Hizmet Alımı İhalelerinde İstenecek Belgeler Nasıl Düzenlenmiştir?


Tebliğ’e eklenen 89/A maddesi ile, bilişim hizmet alımı ihalelerinde istenecek belgeler düzenlenmiştir.


Bilişim hizmet alımı ihalelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Yetki Belgesinin ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir. Buna ilişkin olarak idarece, Şartnamelerin “İhale Konusu İşin Yerine Getirilmesi İçin Alınması Zorunlu Olan ve İlgili Mevzuatında O İş İçin Özel Olarak Düzenlenen Sicil, İzin, Ruhsat vb. Belgelerin İstenmesi”ne ilişkin maddesinde düzenleme yapılması gerekmektedir.


Ayrıca, 8.737.050,00-TL’nın üzerinde kalan hizmet alımı ihalelerinde (danışmanlık hizmet alımları dahil) yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon veya yazılım bakım hizmetleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Yazılım Yetki Belgesinin de aynı bent kapsamında idarece talep edilmesi gerekmektedir.


Sızma testi hizmet alımlarında ise işbu bent kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sızma Testi Yetki Belgesinin talep edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.


Bu kapsamda istenen belgelerin iş ortaklığında her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması, konsorsiyumda ise her bir ortak tarafından kendi kısmına ilişkin belgenin sunulması zorunludur. Bu belgelere sahip olma zorunluluğu, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılması halinde, alt yükleniciler bakımından da geçerlidir.


Anılan düzenleme, 29.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Başlamış Olan İhalelerin Akıbeti Nasıl Düzenlenmiştir?


İlanı veya duyurusu Tebliğ değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre yürütülecektir.


Av. Zülal BULUT

Av. Deniz KARADUMAN[1] Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz. [2] Kamu İhale Kurumu’nun 30.11.2022 tarihli duyurusu ile, 01 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tüm geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin işlemlerin öncelikli olarak Takasbank üzerinden yönetileceği belirlenmiştir. Duyuruya ilişkin blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page