top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Eşyaların İthaline Dair Usul ve Esaslar

Güncelleme tarihi: 8 Şub


İthalat Rejimi Kararının 7. Maddesi gereğince; “Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.” Ticaret bakanlığı tarafından 31.12.2019 tarihinde yayımlanan ‘Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)’ ile kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyanın ithal iznine dair usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda;


  • Tebliğin EK-1 kısmında yer alan listede G.T.İ.P.[1]’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın tebliğin 3. maddesinin 1. fıkrasındaki şartları taşıması halinde izin belgesi alınmasına gerek olmaksızın ithalatına izin verilmiştir. Ek-2 kısmında yer alan listede kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, listede belirtilen kurumdan alınan fiziksel ya da elektronik uygunluk yazısı aranmaktadır. Belirtilen eşyaların ithaliyle ilgili işlemler TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden yapılacağı düzenlenmiştir.

  • Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmeyen kullanılmış veya yenileştirilmiş diğer eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edilebilmesi için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü izni aranacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için yapılacak müracaatlarda aranacak belgeler ve duyurular, http://ticaret.gov.tr genel ağ adresinin E- İşlemler/İthalat İşlemleri bölümünde ilan edileceği belirtilmiştir. Başvurulan sonuçlandırılmasında eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Verilen izin belgesinin altı ay geçerli olduğu ve üçüncü kişilere devredilemeyeceği hususları da düzenlenmiştir.

  • İlgili Tebliğ kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur. Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu veya izin belgesinin üçüncü kişilere devredildiğinin tespit edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin verilmeyeceği düzenlenmiştir.

Burada belirtilmelidir ki G.T.İ.P listesinde 90.22 fasılda yer alan X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil) ve 90.18 fasılda yer alan Elektrokardiyograflar (EKG), Ultrasonik tetkik cihazları, Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları ve Sintigrafi cihazları söz konusu tebliğin eklerinde belirtilen listelerde olmayıp söz konusu tıbbi cihazların ithali için tebliğin 5. maddesi uyarınca Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak izin belgesi alınması gerekmektedir.


Ayrıca hatırlatmak gerekirse anılı tebliğin 13. maddesinde belirtildiği üzere, tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerinin yerine geçmemekte ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmemektedir.


Av. Öykü ŞANLI

Tahir Eren Değer

[1] Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

51 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page