top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklikler - 2Hazine ve Maliye Bakanlığının, 1 Temmuz 2021’den itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflere e-fatura düzenlemeleri ve bunlardan e-fatura almaları zorunluluğu getiren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 509) değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No: 526) 09 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


1-Tebliğ değişikliği ile istisnai durumlar haricinde SGK ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları gibi ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflere e-fatura düzenlemeleri ve bunlardan e-fatura almaları zorunluluğu getirilmiştir.


2- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin lirayı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin lirayı) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlık tarafından sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portalına gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.


3- 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil), şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu hale getirilmiştir.


İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon lira ve üzeri olan mükellefler ise müteakip hesap döneminin yedinci ayından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları gerekmektedir.


4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, döviz alım-satım belgesi uygulamasında e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, “döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama” olarak tanımlanmıştır.


5- Masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”un aynı hukuki niteliklere sahip olan e-adisyon uygulaması geçme zorunluğu getirilen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu tutulmamasına karar verilmiştir.


6- e-Adisyon Belgesinin Düzenlenmesi ve Belgede Bulunması Gereken Bilgiler

  • Hizmet işletmesinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN’si ve adresi,

  • e-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, evrensel tekil numarası ve e-Belge numarası,

  • Sunulan hizmetin veya emtianın adı (cinsi) ve miktarı,

  • Hizmetin tamamlanması ile birlikte düzenlenecek e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni nesil ÖKC’den düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet tutarı,

  • Düzenlenen e-Adisyon belgesinin ilişkili olduğu e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın evrensel tekil tanımlama numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC’nin cihaz sicil numarası.

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Adisyon belgesinde bulunmasını, mükelleflere gerekli duyuruları ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir.


Gelir İdaresi Başkanlığı, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili olacaktır.


Burcu Duyum

22 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page