top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklikleri

İzahnamelerde Bulunması Gereken Unsurların Kapsamı DaraltıldıYatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklikleri

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e), 01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir[1].


Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”), borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dışındaki fonların kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.


Yapılan değişiklik ile, Tebliğ’in izahname içeriğine ilişkin düzenlemelerinin sınırlandırıldığı; izahnamede yer alması gereken bazı bilgiler bakımından fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) sayfasında ilan edilme yükümlülüğünün getirildiği görülmektedir.

 

İzahname İçeriğine İlişkin Tebliğ’de Hangi Değişiklikler Yapılmıştır?


Tebliğ’in 11’inci maddesine göre, her bir fonun katılma payı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak izahname düzenlenerek, Kurul’un onayına sunulmaktadır. İzahname içeriğinde yer alması gereken asgari unsurlar ise Tebliğ’in Ek-2’sinde listelenmiştir.


Yapılan değişiklik kapsamında, serbest fonların izahname içeriğinde asgari olarak yer alması zorunlu unsurlar sınırlandırılmıştır. Buna göre, serbest fonun izahnamesinde fonun unvanı, türü, süresi, kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri, fon mal varlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esasların belirtilmesi zorunludur.


Başka bir ifadeyle, fonun yatırım stratejisi, amacı, yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar, dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi, katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar gibi daha önce izahnamede yer alması zorunlu tutulan unsurlara yer verilmeden de izahname hazırlanabilecektir.


Bu ve benzeri diğer unsurlara ilişkin bilgiler, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları ile fon yönetim ücreti oranı fonun KAP sayfasında ilan edilir. Kurucu, bu bilgilerin Kurul düzenlemelerine uyumundan, içtüzük ve izahname ile tutarlılığından, içeriğinin doğruluğundan, güncelliğinin sağlanmasından ve yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur.


Değişiklik kapsamında, Tebliğin diğer madde hükümlerinde fon izahnamesinde yer verilmesi öngörülen bilgilerin serbest fonlar tarafından fonun KAP sayfasında ilan edilmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir.


Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP’ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.


Kurulmuş Serbest Fonların Değişikliğe Uyum Süreci Nasıl Yürütülmelidir?


Tebliğ’e değişiklik kapsamında eklenen geçici 4’üncü madde uyarınca, halihazırda izahnamesi onaylanmış olan serbest fonların izahnamelerinde değişiklik yapması zorunlu değil, ihtiyaridir. İzahname içeriklerini değiştirip değiştirmemekte serbesttirler.


Eğer izahnamede Tebliğ değişiklikleri doğrultusunda revizyon yapılmak isteniyorsa, izahname değişikliğinin Kurul onayına sunularak ilan edilmesi gerekmektedir.


Av.Deniz KARADUMAN
[1] Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Comentários


bottom of page