top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

TEDAŞ Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Güncelleme tarihi: 3 Şub


TEDAŞ Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
TEDAŞ Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımları

TEDAŞ Tarafından 4734 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılan Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik


4735 sayılı Kanun Geçici Madde 6 Kapsamında Fiyat Farkı Hesaplanması ve Sözleşmelerin

Devrine İlişkin Başvuru Süresi27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir[1].


Yapılan değişiklik ile, Yönetmeliğe Geçici Madde 3 eklenmiş ve sözleşmelerin devrine ilişkin başvuru süresi uzatılmıştır.


4734 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamına Hangi Alımlar Girmektedir?


Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamındadır[2].


Geçici Madde 3 Hangi Değişiklikleri Öngörmektedir?


Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 3 ile; Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplanması veya sözleşmelerin feshinin talep edilmesi mümkün kılınmıştır[3].


27.08.2022 tarihinden önce düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi, Sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilebilmesi veya ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin en geç 26.09.2022 tarihine kadar TEDAŞ’a yazılı olarak başvurması zorunludur.


Sözleşmelerin Devrine İlişkin Süre Uzatılmıştır


Daha önce 15.05.2022 tarihli Resmi Gazete değişikliği ile; 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için devir koşulları belirlenmiştir.


Devir süresi son değişiklik ile uzatılmıştır.


Bu doğrultuda en geç 12.09.2022 tarihine kadar madde kapsamındaki sözleşmelere ilişkin devir taleplerinin TEDAŞ’a yazılı olarak yapılması gerekmektedir.


Sonuç


Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile daha önce geçici madde 2 kapsamında belirtilen sözleşmeler için öngörülen devir başvuru süresi uzatılmış ve yönetmeliğe geçici madde 3 eklenmiştir.


Geçici madde 3 ile özetle, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplanması veya sözleşmelerin feshinin talep edilmesi mümkün kılınmıştır.


Bu doğrultuda, en geç 15.09.2022 tarihine kadar geçici madde 2 kapsamındaki sözleşmelere ilişkin devir taleplerinin;


En geç 26.09.2022 tarihine kadar 27.08.2022 tarihinden önce düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı taleplerinin, sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilebilmesi taleplerinin veya ek fiyat farkı taleplerinin

TEDAŞ’a yazılı olarak yapılması gerekmektedir.


Av. Öykü ŞANLI

Deniz KARADUMAN[1] Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [2] İhale konusu işe ait sözleşme ve sözleşmelerin bağlı olduğu üst mevzuatın ilgili maddelerinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendine yapılmış bir atfın bulunup bulunmadığı değerlendirilmelidir. [3] 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı maddesi kapsamında ek ve artırımlı fiyat farkı veya sözleşmenin feshi hükümlerine ilişkin blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.


Comments


bottom of page