top of page
 • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhale Tebliğ ve Yönetmeliklerinde Son Değişiklikler I


Kamu İhale Tebliğ ve Yönetmeliklerinde Son Değişiklikler

 

Kamu İhale Genel Tebliği  Değişiklikleri


18 Mayıs 2024 Tarihli ve 32550 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ[1] (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.


Tebliğ ile 15.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği (“EKAP Yönetmeliği”) ile uyum sağlanması hedeflenmiş olup; bunun dışında yapılan değişikliklere aşağıda kısa başlıklar halinde yer verilmiştir:

                 

1. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borcu Olarak Değerlendirilmeyecek Kalemlerde Değişiklik Yapılmıştır.  


Tebliğ’de yapılan değişiklik ile kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olarak değerlendirilemeyecek kalemlere ilişkin hükümlerde değişiklik yapılmıştır.


Yapılan değişiklik sonrasında Tebliğin 17.3.2’nci maddesinde sıralanan ve sosyal güvenlik borcu olarak değerlendirilmeyeceği belirtilen kalemlere 5.000 TL’yi aşmama kriteri getirilmiştir. Buna göre, Tebliğin anılan maddesinde sayılmakla birlikte tutarı 5.000 TL’yi aşan borçların, kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu sayılacağı anlaşılmaktadır. 


Bu düzenleme 01.10.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

2. Anonim Şirketlerce Gerçekleştirilen İşlemlerden, Ortaklar ve Ortaklık Oranlarını Değiştirmeyenlere İlişkin Belgelerin EKAP’a Yüklenmemesi Durumunda İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılmayacaktır.


Bilindiği üzere, EKAP üzerinde gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz, doğru ve güncel tutulması isteklilerin sorumluluğundadır.


Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği gereğince, Anonim şirketler (tek ortaklı şirketler hariç) tarafından ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin (halka arz edilen hisseler hariç) EKAP’a kaydedilmesi ve bu kayıt kapsamında pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları EKAP’a yüklenmesi zorunludur.


Yapılan değişiklik ile Anonim şirketlerde, ilgili mevzuatına göre yapılan işlemler sonucunda ortaklar ve ortaklık oranlarının aynı kalması şartıyla, bu işlemlere ilişkin belgelerin EKAP’a yüklenmemesi durumunda tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmayacağı düzenlenmiştir.


Dolayısıyla Anonim şirketlerde, ortaklar ve ortaklık oranlarını değiştirmeyen işlemlerin yapılması halinde, bu belgelerin EKAP’a yüklenmesi zorunlu değildir.  Bu belgelerin yüklenmemesi idareler tarafından değerlendirme dışı bırakılma sebebi olarak da kullanılmayacaktır.


İlgili düzenleme, 15.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

3. EKAP’ta Tanımlı Alanlar Üzerinde Gerçekleştirilecek İşlemler Düzenlenmiştir.


Tebliğ’de yapılan değişiklik ile EKAP’ta tanımlı alanlar üzerinde hangi işlemlerin gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. Buna göre, EKAP’a kayıtlı kişiler tarafından ihale süreçlerinde kullanılacak bilgi ve belgelerin kaydı ve kullanıcı tercihlerinin yönetilmesi, EKAP’ta tanımlanmış alanlar üzerinde yapılacaktır.


İsteklilerin ihale katılım belgesini hazırlarken doğrudan EKAP’ta oluşturulmayan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyen belgeleri tanımlı alanlara yüklemesi gerekmektedir.


Tek ortaklı anonim şirketler hariç, ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin (halka arz edilen hisseler hariç) EKAP’a kaydedilmesi gerekmektedir. Bu kayıt kapsamında pay defteri ile dayanağı Yönetim Kurulu karar defterinin ilgili sayfası EKAP’a yüklenecektir.


Sermayesinin tamamı için hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirketler, sermayesinin tamamının hamiline yazılı paylardan oluştuğunu gösteren esas sözleşme bölümünü EKAP’a yükledikleri takdirde, pay defteri ile dayanağı Yönetim Kurulu karar defterinin EKAP’a yüklenmesi gerekmemektedir.

 

4. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapılmıştır.


Yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olarak, sunulan analizlerde,  kâr ve genel giderler hariç analiz girdilerinin toplam tutarının asgari %10’u oranında yüklenici kârı ve genel gider öngörülmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.


Ayrıca, değişiklikten önce anahtar teslim götürü bedel teklif alınan ihalelerde sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterli kabul ediliyordu. Yapılan değişiklik ile bu bedelin isteklinin ihalede sunduğu teklif bedelinin %10’undan az olamayacağı düzenlenmiştir.


Bununla birlikte analizlerde, açıklama istenilmeyen her bir analiz girdisinin birim fiyatı ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı için bir kuruşun altında bedel öngörülemeyeceği düzenlenmiştir.


Söz konusu değişiklikler, 15.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

5. Standart Formlara Yapılan Atıflar Yürürlükten Kaldırılmıştır, e-formlara İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.


Tebliğde standart formlara ilişkin yapılan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Standart formlara yapılan atıfların, e-formlara yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir.

 

6. Yapım İşlerinde Fiyat Dışı Unsurlara İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapılmıştır.   


İhale Uygulama Yönetmeliklerinde, fiyat dışı unsurların kullanımına işlerlik kazandırılarak ve etkinliği arttırılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.


Bu nedenle de fiyat dışı unsurların ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağının bütünüyle idarenin takdirinde olduğuna ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecek niceliksel ve niteliksel özelliklere çeşitli örnekler verilmiştir. Bu kapsamda örneğin istekli hakkında ihale tarihinden önceki son 5 yıl içinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemiş olması, ihale tarihinden önceki son 5 yıl içinde ihale sözleşmesinin devredilmemiş ya da yükleniciden kaynaklanan sebeplerle feshedilmemiş olması, ihale sözleşmelerinin son 5 yıl içinde süre uzatımı dahil süresinde bitirilmiş olması gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.

 

7. İdarelerin Kendi Katıldıkları Mal Alım İhalelerinde Kendi Ürettikleri Malları Teklif Etmelerine İlişkin Fiyat Dışı Unsur Belirlemesi Yapılabilecektir.


Tebliğ’de yapılan değişiklik ile 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin katıldıkları ihalelerde bizzat ürettikleri malları teklif etmelerinin fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği düzenlenmiştir.


Bu hususa ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Bu oranı azaltmaya, yüzde beşe kadar artırmaya veya alım konusuna göre yüzde beşe kadar farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkili kılınmıştır.


Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için teklif edilen malın Kanun kapsamındaki idareler tarafından üretildiğini gösteren belgelerin teklif ile birlikte sunulması zorunludur.


Bu değişiklikler 15.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

8. Yemek Hizmet Alımlarında Kapasite Raporuna İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.


Tebliğde yapılan değişiklik ile yemek hizmet alımlarında idarelerce talep edilen kapasite raporlarının her bir öğün türü (kahvaltı, diyet vb.) bakımından ayrı ayrı kapasite miktarına sahip olunması şartı aranmaksızın toplam öğün miktarı esas alınarak belirleneceği düzenlenmiştir.

 

9. Yemek Hizmet Alımlarında Fiyat Dışı Unsur Belirlenmesine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.


Tebliğ’de yapılan değişiklik kapsamında, yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesinde sayılan unsurlara ek olarak niceliksel ve niteliksel belirlemeler yapılmasına izin verilmiştir.


Hangi hususların fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceğine ilişkin örnekler Tebliğ’de verilmiştir. Örneğin istekli hakkında ihale tarihinden önceki son 5 yıl içinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemiş olması, ihale tarihinden önceki son 5 yıl içinde ihale sözleşmesinin yükleniciden kaynaklanan nedenlerle feshedilmemiş olması veya isteklinin faaliyet süresini gösteren genel deneyimi gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.


Bu değişiklikler 15.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

10. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında İşçilik Maliyeti İçin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılması Zorunlu Tutulmuş, Asgari İşçilik Maliyeti Altında Verilecek Tekliflerin Değerlendirme Dışı Bırakılması Yönünde Düzenleme Yapılmıştır.


Tebliğ’de yapılan değişiklik ile personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ancak ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi durumunda her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması zorunlu tutulmuştur.


Birim fiyat teklif cetvelinde her bir işçilik maliyeti için açılan satırda, ilgili mevzuatına göre hesaplanacak sözleşme gideri ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlenmiştir.


Bu değişiklikler, 15.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

11. Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de Düzenleme Yapılmıştır.


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 81’inci maddesine eklenen fıkra ile hizmet alımlarında fiyat farkı uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.


Tebliğ’e işin niteliği, girdilerin yaklaşık maliyet içindeki ağırlık oranı ve işlevi gibi hususlar dikkate alınarak asli unsurlar ile bunlara ilişkin ağırlık oranı katsayılarının belirleneceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir. Asli unsur olarak belirlenmeyen diğer tüm girdilerin ise b3 katsayısı/alt katsayısı kapsamında olduğunun kabul edileceği düzenlenmiştir.


Örneğin malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmet alımı ihalesine ilişkin yapılacak fiyat farkı düzenlemesinde asli unsur olarak belirlenmeyen makine ve ekipman ile enerji gibi tali girdilerin tamamının b3,2 kapsamında olduğunun kabul edileceği belirtilmiştir. Asli unsur olarak belirlenecek girdiler ise işçilik, nakliye varsa bu kapsamda kullanılan akaryakıt ve yemek yapımında kullanılan ana girdiler şeklinde sıralanmıştır.


Malzeme hariç yemek hazırlama ve dağıtım hizmet alımı ihalelerinde ise makine ve ekipman ile enerji gibi tali girdilerin tamamının b3 kapsamında olduğunun kabul edileceği belirtilmiştir. Asli unsur olarak belirlenecek girdiler ise işçilik ve nakliye varsa bu kapsamda kullanılan akaryakıt şeklinde sıralanmıştır.


Araç/iş makinesi kiralama hizmet alım ihalelerine ilişkin olarak ise, asli unsur olarak belirlenmeyen bakım onarım, yedek parça, kasko ve sigorta gibi tali girdilerin tamamının b3 kapsamında olduğunun kabul edileceği ifade edilmiştir. Asli unsur olarak belirlenecek girdiler ise kısmi veya tam zamanlı şoför/operatör çalıştırılması halinde işçilik, araç/iş makinelerinin yaşına ve işin süresine bağlı olarak amortisman şeklinde sıralanmıştır.


Personel taşıma hizmet alımı ihalelerinde, asli unsur olarak belirlenmeyen bakım onarım, yedek parça, kasko ve sigorta gibi tali girdilerin tamamının b3 kapsamında olduğunun kabul edileceği ifade edilmiştir. Asli unsur olarak belirlenecek girdiler ise kısmi veya tam zamanlı şoför çalıştırıldığı takdirde işçilik, akaryakıt, araçların yaşına ve işin süresine bağlı olarak amortisman şeklinde sıralanmıştır.


Yazılım veya bilgi yönetim sistemi hizmet alımı ihalelerinde asli unsur olarak belirlenmeyen bakım onarım, sigorta ve enerji gibi tali girdilerin tamamının b3 kapsamında olduğunun kabul edileceği ifade edilmiştir. Asli unsur olarak belirlenecek girdiler ise kısmi veya tam zamanlı işçilik, varsa donanım dahil makine ve ekipmanın amortisman girdileri şeklinde sıralanmıştır.

 

12. Yürürlük ve Uygulama Tarihleri


Yukarıda yürürlük tarihi 15.06.2024 olarak belirtilen hükümler haricindeki değişiklikler, 15.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Yürürlük tarihlerinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.


 

Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı


Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği[2] (“Yönetmelik”) 18 Mayıs 2024 Tarihli ve 32550 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yayımlanması ile, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yönetmelik ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya istisna kapsamında yapılacak ihale, doğrudan temin ve bunlara ilişkin sözleşme süreçlerindeki işlemlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (“EKAP”) üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik, 15.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Dolayısıyla hem Yönetmeliğin uygulanması bakımından hem de Elektronik İhale Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması bakımından 15.01.2025 tarihi önem arz etmektedir.


1. Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Süreçlerine İlişkin Getirilen Yenilikler Nelerdir?


Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesine ilişkin olarak getirilen en önemli yeniliklerden biri istekliler tarafından “ihaleye katılım belgesi” hazırlanarak ihaleye katılım sağlanacak olmasıdır.


İhaleye katılım belgesi, istekli olabilecekler tarafından, ihalede istenen katılım ve yeterlik kriterlerinin sağlandığını göstermek ve varsa fiyat dışı unsurların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere EKAP’ta hazırlanan belgedir.


İhaleye katılım belgesi hazırlanırken, doğrudan EKAP’ta oluşturulan, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen ya da EKAP’a yüklenen bilgi ve belgeler kullanılacaktır. Özellikle entegrasyonun sağlanamaması nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamazsa, istekliler bu belgeleri EKAP’a yükleyecektir. Bu mahiyetteki belgelerin nasıl yüklenmesi gerektiğine ilişkin olarak ise ilgili ihale uygulama yönetmeliğinin belgelerin sunuluş şekline ilişkin hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.


Belirtmek gerekir ki, tıpkı yürürlükten kaldırılan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibi, sunulan bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olmasından aday veya isteklilerin sorumlu olduğu belirtilmiştir.


Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanması ve teklifin ortakların tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir.


Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesinin kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir.


Tekliflerin EKAP üzerinden gönderilebilmesi için, ihaleye katılım belgesindeki zorunlu alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekmektedir.


Bununla birlikte, yerli isteklilerin kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığının da tekliflerin açılması aşamasında kontrol edileceği düzenlenmiştir. Yabancı isteklilerin ise kendi ülkelerinin mevzuatı uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borcunun bulunup bulunmadığı sözleşmenin imzalanması aşamasında kontrol edilecektir.


Yönetmelik ile teklif değerlendirme işlemlerinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen tekliflerle sınırlı yapılacağı düzenlenmiştir.


2. Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Yapılan Düzenlemeler Nelerdir?


Teklifi geçerli olarak tespit edilen isteklilerden, aşırı düşük teklif açıklaması istenecektir. İstekliler, EKAP üzerinden e-imza ile imzalayarak aşırı düşük teklif açıklamalarını gönderecektir.


Aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan ya da sunduğu açıklama uygun bulunmayan isteklinin teklifi reddedilecektir.


Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yüklenen belgeler, ihtiyaç duyulması hali hariç olmak üzere fiziken sunulmayacaktır. Fiziki olarak sunulması talep edilen belgeleri süresi içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı şekilde sunan ya da EKAP’a yüklediği belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilecektir. 


3. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Yaptırımına İlişkin Hükümlerin Kapsamı Nasıl Genişletilmiştir?


Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulması sebebiyle fiziki olarak sunulması istenen belgeleri verilen süre içinde sunmayan ya da belgelerin sunuluş şekline aykırı şekilde sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak ve geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Aynı zamanda, bu davranış ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilecek ve ilgili kişi hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama yaptırımı uygulanacaktır.


Numune ve demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilecek ve bu kişi hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama yaptırımı uygulanacaktır.  


Ayrıca, sözleşmenin imzalanmasından önce fiziki olarak ihale üzerinde bırakılan istekliden talep edilen belgelerin sunulmasının talep edilmesi halinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu belgelerin sunulmaması, belgelerin sunuluş şekline aykırı sunulması ya da yüklenen belgeden farklı bir belge sunulması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır, geçici teminatı gelir kaydedilir ve hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama yaptırımı uygulanır.


4. Sözleşmenin İmzalanması ve Sözleşme Aşamasında EKAP Üzerinden Gerçekleştirilecek İşlemler Nelerdir?


Sözleşmeye davet EKAP üzerinden yapılacaktır. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler, sözleşmeye davet edilen istekli tarafından 10 gün içinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanarak gönderilecektir.


Sözleşme, idare ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP üzerinden e-imza ile imzalanacaktır.


Bununla birlikte, sözleşme imzalandıktan sonraki sürece ilişkin aşağıdaki işlemlerin de EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği Yönetmelik ile düzenlenmiştir:


 • Yer teslim tutanağının düzenlenmesi/yüklenmesi.

 • Teknik personel bildirimi ve onayı.

 • Revize programlar dâhil iş programı başvuruları ve bunlara ilişkin onaylar.

 • Alt yüklenici onay başvurusu ve onayı ile alt yüklenici sözleşmesinin yüklenmesi.

 • Proje değişikliği, iş artışı ve iş eksilişi onayları.

 • Süre uzatımı başvuru ve onayları.

 • Mücbir sebep başvuru ve onayları.

 • Rapor ve teknik doküman onay başvurusu ve onayı.

 • Yeni birim fiyat ve revize birim fiyat işlemleri.

 • Fiyat farkı hesap işlemleri.

 • Hakediş başvuruları, hakediş raporlarının düzenlenmesi ve onaylanması, ihtirazi kayıt ve kesin hesap işlemleri.

 • Denetim, ara denetim ve kontrol teşkilatı görevlendirmelerine ilişkin onaylar ile cezalar dâhil yapılacak işlemlere ilişkin belge ve tutanakların düzenlenmesi.

 • Kabul başvuruları, muayene ve kabul komisyonlarının oluşturulması, muayene ve kabul sürecinde yapılacak işlemlere ilişkin belge ve tutanakların düzenlenmesi.

 • Ek kesin teminatların alınması, kesin ve ek kesin teminatların iadesine ilişkin işlemler.

 • Sigorta poliçelerinin yüklenmesi.

 • Sözleşme devir başvuruları ve onayları.

 • Sözleşme fesih ve tasfiye işlemleri.

 • Kurum tarafından belirlenecek diğer işlemler.


5. İstisna Kapsamında ve Doğrudan Temin ile Gerçekleştirilecek İhaleler Bakımından Hangi Düzenlemeler Yapılmıştır?


İstisna kapsamındaki ihaleler, EKAP’a kaydedilerek istisnalara ilişkin ihale kayıt numarası (“İSKN”) alacaktır. İstisna kapsamındaki ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin yasaklılık teyidi yapılması ve ihale sonucuna ilişkin bilgilerin en geç 15 gün içinde idarece Kuruma bildirilmesi zorunludur.


İstisna kapsamındaki ihalelerde, ihale ve sözleşme sürecine ilişkin işlemlerden hangilerinin EKAP üzerinden yürütüleceği, Kurum tarafından belirlenecektir.


Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların da EKAP’a kaydedilerek doğrudan temin kayıt numarası (“DTN”) alması zorunludur. Alım sonucuna ilişkin bilgiler en geç alımın yapıldığı ayı takip eden ayın 10’uncu gününe kadar Kuruma bildirilecektir.


Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, onay belgesi, piyasa fiyat araştırması, doküman yüklenmesi gibi alım işlemleri ile sözleşme sürecine ilişkin işlemlerden hangilerinin EKAP üzerinden yürütüleceği, Kurum tarafından belirlenecektir.

 

6. Uygulama Süresi ve Başlamış Olan İhalelerin Akıbeti Nasıl Düzenlenmiştir?


“Giriş” başlığında da belirtildiği üzere, Yönetmelik 15.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümlere göre sonuçlandırılır.


Sözleşme işlemlerinin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi ve belli istekliler arasında ihale usulü ile pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler bakımından yapılan düzenlemeler, gerekli altyapının tamamlanması üzerine Kurum tarafından yapılacak duyuru tarihine kadar uygulanmayacaktır.


Ayrıca Kurum, sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleştirilecek işlemlerin EKAP üzerinden yapılmasına ilişkin uygulamaya başlanacak tarihleri ayrı ayrı belirlemeye yetkili kılınmıştır. Uygulama tarihine kadar idareler tarafından ilk sözleşme bedeli, ek sözleşme bedeli, toplam sözleşme bedeli, iş bitim tarihi, kabul tarihi, hesaplanan fiyat farkı tutarları, hakediş ödemelerine esas sözleşme fiyatları ile yapılan iş/hizmet tutarları, mal alımlarında sözleşme fiyatları ile ödenen tutarlar, sözleşme devredilmişse devir bilgileri ile feshedilmiş ise fesih bilgilerinin EKAP’a kaydedilmeye devam edilmesi zorunludur.Av. Deniz KARADUMAN

Av. Zülal BULUT

Bensu BAHADIR[1] İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

[2] Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.Comments


bottom of page